มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812602007
นางสาวชญานุช ขันหลวง

5812602020
นางสาวปภาดา กังเจริญวาณิช

5812602032
นางสาวเยาวภา นวลเกตุ

5812602051
นายดนุสรณ์ อ่ำทอง

5812602057
นายปิยะณัฐ ปู่ซึ้ง