มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812602088
นางสาวนุศรา เบ้ากุล

5812602092
นางสาวพรลภัส กุตอินทร์

5812602113
นายปภาวิน ธรรมยศ

5812602116
นายชุติเดช เอี่ยมสะอาด

5812602126
นายภูเบศร์ เพ็ชรมาก

5812602140
นางสาวณัฐชามญฑ์ หิรัญวุฒิธาดา