มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812612069
นางสาวพิไลลักษณ์ ชัยพิพัฒน์

5812612092
นายนิติพนธ์ พูพุ่ม

5812612095
นายภูมรินทร์ ภูแข

5812612096
นายโยธิน สังข์ทอง

5812612108
นายสุกฤษฎี ปราศัย