มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812615056
นางสาวกานต์ธีรา ปานแจ้ง

5812615065
นางสาวฐิติกานต์ ผ่องศรี

5812615078
นางสาวพรชนก วันทอง

5812615090
นางสาวสุมาลี กองมี

5812615097
นายทศพล เมืองคำ

5812615098
นายธนภัทร รักการค้า