มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812403006
นางสาวจารุวรรณ เทศกุล

5812403032
นางสาววราภรณ์ ทองยัง

5812403036
นางสาวศุภาวรรณ แก้วทา

5812403049
นายณภัทร รวดเร็ว

5812403058
นายนันทวัฒน์ นาคแดง

5812403062
นายภานุพงค์ ช้างจันทร์