มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812242095
นางสาวสุชานันท์ ปู่ถิ่น

5812242107
นายสุรศักดิ์ ดวงจันทร์

5812242120
นางสาวณัชวรรณ พงษ์พุก