มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812408003
นางสาวจิตวรินทร์ นันต๊ะยศ

5812408007
นางสาวเบญจวรรณ คงรอด

5812408011
นางสาวพัชธีญา สุริเย

5812408022
นางสาวสุรีรัตน์ พุดฉิม

5812408032
นายไตรภพ ลักขณาวสันต์

5812408034
นายธนากร อินทร์ฉัตร

5812408035
นายธเนศ สีสด

5812408054
นายเสกสรร ละอองทรง

5812408112
นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์