มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812408089
นายทชากร เอี่ยมมี

5812408090
นายธนวัฒน์ มานิ่ม

5812408097
นายพิษณุพงศ์ โพธิ์คง

5812408101
นายวิชัย สอนจิต

5812408104
นายศุกวรรณ ศกกลาง

5812408106
นายสุรวิช อินแก้ว

5812408107
นายสุรัตน์ เสือคล้าย