มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812409005
นางสาวฉัตรตราภรณ์ ยันต์วิเศษ

5812409022
นางสาวสาวิตรี อิ่มทอง

5812409027
นายกฤษฎา แหยมนุช

5812409032
นายชวภณ มีเพียร

5812409046
นายเรืองฤทธิ์ บุญมา

5812409048
นายวรายุทธ อินทรทัศน์

5812409050
นายวัลลภ อินทร์พล