มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812409059
นางสาวจรรยา จันทร์เปีย

5812409066
นางสาวนิลัดดา บัณฑิตย์

5812409078
นางสาววิภาลัย ใจดวง

5812409090
นายธรณ์ธันย์ สุวรรณเทพ

5812409099
นายรัฐธรรมนูญ บุญยัง