มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812614003
นางสาวกาญจนา เทียนจันทร์

5812614016
นางสาวภัทราวรรณ ใจนุ่ม

5812614036
นายณัฐวร บุญศรีกุล

5812614038
นายปรินทร แก้วเกิด

5812614040
นายพัฒน์พงศ์ เต็งอินทร์

5812614156
นายปฐมภพ แดงสะอาด