มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812614056
นางสาวฐาญาพร แซ่อึ้ง

5812614059
นางสาวธัญรัตน์ ใจมูล

5812614066
นางสาวบุณยวีร์ เที่ยงธรรม

5812614070
นางสาวภัทชฎาภรณ์ นามโคต

5812614084
นายฐิติพรรณ์ ยี่หว่า

5812614104
นายอดิศร สนสาย