มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5815602008
นางสาวจุฑามาศ ส่งแจ้ง

5815602025
นางสาวปิยาภรณ์ ไม้สนธิ์

5815602046
นางสาวอรุณรัตน์ พรมส้มซ่า

5815602051
นายธวัช ฟักบ้านใหม่

5815602053
นายแสงโคม ไวยภาคย์