มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813103058
นางสาวธัญลักษณ์ ลิดกลิ่น

5813103066
นางสาวพิชญา ชมภูษา

5813103071
นางสาวรัตนาภรณ์ บุระตะ