มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813111008
นางสาวพราวนภา ฉิมมากรม

5813111009
นางสาวแพรวณภา ดีมากมี

5813111037
นายวรุฒ โอฬารทิชาชาต

5813111038
นายวัชรพงศ์ เนียมฤทธิ์