มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813120009
นางสาวทิพวรรณ คนคล่อง

5813120014
นางสาวบุญรักษ์ เสือโต

5813120043
นายศรราม วงค์ภู

5813120045
นายสมศักดิ์ บัวพา