มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 19/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832231004
นายชินดนัย งามวงศ์

5832231005
นายณัฐิวุฒิ จ่างสะเดา

5832231007
นายยศนนท์ ปิ่นหอม

5832231009
นายวีระศักดิ์ รักเหล่า

5832231011
นายสุรัตน์ สดชื่น

5832231012
นายอธิปพัฒน์ วัฒนนาเศรษฐ์

5832231013
นายอำนาจ นาคปราการ

5832231014
นางสาววิลาสินี เตี้ยนกลิ่น