มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 19/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832407003
นางสาวรัตนาภรณ์ โคกทับทิม

5832407004
นางสาววิพัตรา ไชยวงศ์

5832407008
สิบโทไชยวุฒิ รักวงษ์

5832407009
นายณัฐวุฒิ จำปาแถม

5832407010
นายทศพล คนคล่อง

5832407014
นายธีรวัฒน์ คงกล่อม

5832407015
นายปฏิวัติ จันทร์เจริญ

5832407018
นายวีรภัทร โมทิม

5832407019
นายอเทน จันทร์เชย

5832407020
นายอนุวัฒน์ อุปนันท์

5832407021
นายอิสรา คำประเสริฐ

5832407024
นางสาวเคียงเดือน ชอบการกิจ

5832407025
นางสาวสวรรณยา สมมูล

5832407026
นายธรรมนูญ เรืองโชติ