มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 19/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832418005
นางสาวจุฑามาศ เอมสวัสดิ์

5832418011
นางสาวชุติมา ชมเชย

5832418016
นางสาวทิฆัมพร อ่อนดี

5832418022
นางสาวพริ้มเพรา อาจสุธรรม

5832418023
นางสาวรัฐวรรณ์ มัณฑนะภรณ์

5832418025
นางสาวศจี คงนา

5832418027
นางสาวศิริรัตน์ เสนาะพิน

5832418040
นายพชรพล เรียบร้อย

5832418042
นายสถาพร วานิช

5832418044
นายสุรชาติ คำฟัก

5832418047
นางสาวเมขลา เปรมเกิด

5832418048
นายสงวนศักดิ์ ทมิฬทร