มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 19/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832412004
นางสาวจิราภรณ์ ด้วงดี

5832412006
นางสาวณัฐนิชา จันเทศ

5832412010
นางสาวเบญจมาศ กองทอง

5832412011
นางสาวเบญจมาศ กิ่งกัณฑ์

5832412022
นางสาวสุภานันท์ ศิริพรสวรรค์

5832412025
นางสาวหยกกมล คุ้มสีไว

5832412027
นายชลธาร เครือสุข

5832412031
นายทรงพล บุญแจ้ง

5832412032
นายธีรภัทร ปิ่นพงษ์

5832412039
นายวรพล แสงสุข

5832412040
นายวราวุฒิ บัวคำ

5832412041
นายสุรเชษฐ์ พงษ์วิทยานุสรณ์

5832412043
นายเอกลักษณ์ เนียมจันทร์

5832412060
นางสาวอารยา สุภาสัตย์

5832412070
นายดำรงศักดิ์ กงไกร