มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล 19/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832411001
นางสาวสุพรรณี ทองสนิท

5832411002
นายก้องไพร สวนเส

5832411003
นายกิตติศักดิ์ เสาพึ่งดี

5832411005
จ่าอากาศตรีพิงค์ตะวัน มหาจำปาทอง

5832411007
นายเอกชัย โตมา

5832411008
นางสาวสุภาวดี เอี่ยมจำรัส

5832411009
จ่าอากาศตรีกฤตเมธ ชัยทักษิณ