มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 19/42 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832603002
นางสาวกุลสตรี จันทรัตน์

5832603007
นางสาวบุญช่วย โพธิ์ศรี

5832603008
นางสาวเพ็ญ ศรีเเก้ว

5832603009
นางสาวมัทนา หาญชัยภูมิ

5832603013
นายเจนวิทย์ โฉมสุข

5832603017
นายยศพนธ์ เผือกเนียม

5832603019
นายนิพนธ์ คงชนะ