มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 19/43 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832602004
นางสาวปรียดา อ้นสาย

5832602006
นางสาวปานตะวัน จันทรมณี

5832602009
นางสาวพวงผกา สภาพัก

5832602013
นางสาววรารัตน์ เหล็กสิงห์

5832602015
นางสาวศารยา เปรมสุข

5832602018
นางสาวอมรรัตน์ ท่าชัย

5832602019
นายกฤษฎา ตระกูลเดิม

5832602022
นายธนชัย แสงศรี

5832602024
นายพนา แสงเจริญ

5832602026
นายมนตรี อำภา

5832602027
นายวงศ์วรรธน์ จงธรรม์

5832602029
นายศุภกร พยาชม

5832602030
นายศุภชัย อินทร์จันทร์

5832602031
นายสิทธิชัย มั่นมาตย์