มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 19/44 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832602034
นางสาวกาญจนา คำบาง

5832602036
นางสาวเกวรินทร์ คงมั่น

5832602038
นางสาวดาริกา พูลศิริ

5832602042
นางสาวภิณญาภรณ์ โชติช่วง

5832602043
นางสาววณัฐดา อินทร์ชื่น

5832602044
นางสาววรรณา เทียมทัน

5832602046
นางสาววิลัยพร เขาวิเศษ

5832602047
นางสาวสาริณี ยิ้มอยู่

5832602049
นายกฤษณะ ศรีวัง

5832602051
นายธีรพัชร์ ไชโยยอดยิ่ง

5832602057
นายยุทธภูมิ เที่ยงธรรม

5832602058
นายรัฐวิศว์ พจนาพาณิชกุล

5832602061
นายอนวัช คงสุจริต

5832602062
นายอนุพันธ์ วงษ์ศรีดา

5832602064
นางสาวกมลพรรณ บัวนวล

5832602066
นายธนาธิป ขำชัยภูมิ

5832602067
นายตวงธรรม ปรุงเรณู

5832602073
นางสาววิชิตา เงินแจ้ง

5832602076
นางสาวฉัตรอารี อยู่นาน