มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 19/46 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832612002
นางสาวกุลธิดา สงขัย

5832612005
นางสาวชลิตา ฮับหลี

5832612006
นางสาวญาณิชศา ภู่เสือ

5832612008
นางสาวนงลักษณ์ นุ่มน้อย

5832612016
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์มั่น

5832612017
นางสาวสุชานันท์ คงเขียว

5832612018
นางสาวโสภา พุ่มกุมาร

5832612020
นายกิตติศักดิ์ เหลี่ยมผา

5832612025
นายธนวันต์ เพ็งสิน

5832612027
นายธันวา โพธิ์จวง

5832612028
นายธีร์ แซ่โก

5832612029
นายนครินทร์ นิธิภัทรพิสิทธิ

5832612033
สิบตรีพิชิตชัย ธูปบูชากร

5832612034
นายภาณุวัฒน์ เนตรแสง

5832612036
นายศราวุธ หมั้นเต็ม

5832612037
นายศิริวัฒน์ กันชู

5832612040
นางสาวศิรินทิพย์ มีพวงผล

5832612041
นางสาวชญานี ชูแก้ว

5832612042
นายชัยวัฒน์ มณีวงษ์