มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 19/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832404001
นางสาวเขมิกา วิมุกตานนท์

5832404002
นางสาวธียามาส คงแก้ว

5832404008
นายคฑาวุธ แร่ทอง

5832404012
นายฐานวุฒิ รอดเทศ

5832404017
นายธีระภัทร์ บุญยงค์

5832404018
นายปกรณ์ศักดิ์ กอกอง

5832404020
สิบตรีพีรพัฒน์ ปานดำ

5832404021
นายภานุเบศต์ พุทธโกษา

5832404022
นายวัชรพัฐ บริบูรณ์

5832404027
นายศิวดล ตระกลธนสุนทร

5832404029
นางสาววาริศา รอดเมือง

5832404030
นายเก่งกิจ สัจจะวัฒนากิจ

5832404031
นางสาวชญานันทน์ อ่ำเชียง

5832404032
นางสาวศิริจันทร์เพ็ญ เพริดพริ้ง

5832404033
นางสาวภัทรพร เลาหวิวัฒน์