มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 19/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832405002
นางสาวบุษกร แจ่มใส

5832405004
นางสาวพรพิชชา วงค์ศรีใส

5832405007
นางสาววรรณกานต์ ศรีธิ

5832405014
นางสาวอรพรรณ เบี้ยมุขดา

5832405017
นายกฤษดากร ปรางค์วิเศษ

5832405018
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

5832405019
นายเกรียงไกร มณี

5832405021
สิบโทจิรายุ ฐานะพันธุ์

5832405023
สิบตรีทรรศนะชัย บุญหนุน

5832405024
สิบตรีธงชัย คลังคนเก่า

5832405028
นายนครินทร์ อ่อนนุ่ม

5832405029
นายนพดล คอนจั่น

5832405031
นายนเรนทร์ฤทธิ์ สิงหเดช

5832405033
นายบุญฤทธิ์ สิทธิกมลรัตน์

5832405034
นายพงศพัศ อุ่นเมือง

5832405043
สิบตรีศุภศิลป์ คำเขียว

5832405044
นายสิทธิพร เกตุเอี่ยม

5832405045
สิบโทอัครฤทธิ์ ทองเสี่ยน

5832405046
สิบโทเอกกริช ภูมิประเทศ