มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 19/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832408002
นางสาวนิศาชล เครือวัลย์

5832408003
นางสาวเบญญาภา แก้วนิตย์

5832408005
นางสาวณิรกาญจน์ คมขำ

5832408007
นางสาวเมฑาวี มีนันต์

5832408008
นางสาวสุกัญญา ไชยงาม

5832408010
นายเจตภาณุ อสิพงษ์

5832408014
สิบตรีตนุภัทร ต้นจำปา

5832408016
สิบตรีธนาธิป ใจเที่ยงธรรม

5832408021
สิบตรีบริวัตร บัวดี

5832408025
ร้อยตำรวจตรีปรีชา พันธ์สว่าง

5832408027
นายวิภพ เสนาวงค์

5832408030
สิบตรีศรัณยู แก้วกล่อม

5832408033
สิบโทสุวิจักขณ์ เฟื่องปรางค์

5832408034
จ่าสิบตรีอรรคพล จันทร์บ่อโพธิ์

5832408035
สิบโทพุฒินัย สุดเสือ

5832408038
สิบตรีศุภกิจ ไชยมาลา

5832408040
นายเดชาวัต แก้วภู่