มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 19/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5832614003
นางสาวชุรีพร เจริญสุข

5832614004
นางสาวณัฐนรินทร์ ผ่องใส

5832614008
นางสาวสุนีย์ บุญคง

5832614010
นายกฤตภาส วรรณศรี

5832614012
สิบโทญาณกร กิจศุภสิน

5832614013
นายณภัทร วิจิตรจรุง

5832614015
นายธนกร สีเลา

5832614016
นายธนาธิป ยิ้มฉิม

5832614018
สิบตรีพชร ทองเพิ่ม

5832614020
นายภูวฤทธิ์ ภูมี

5832614023
นายอนุลักษณ์ พุ่มบ้านเซ่า