มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 19/04 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5835603004
นางสาวจิตติมา ชัยนา

5835603007
นางสาววรรณภา ทิพย์กัน

5835603014
นายธีรภัทร์ แสงสง่า

5835603015
นายนฤเบศธิ์ พระนาม

5835603017
จ่าอากาศตรีรนกฤต เชิดโฉม