มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 19/05 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5835602001
นางสาวกัญญารัตน์ นิลพัฒน์

5835602002
นางกาญจนา พันธ์สะอาด

5835602003
นางสาวจิรพันธ์ เดชะ

5835602004
นางสาวจุฑาภัค ยาประสิทธิ์

5835602006
นางสาวดวงกมล ไทยโอสถ

5835602026
นางสาวอารีรัตน์ รุ่งนิมิตร

5835602034
สิบเอกเอกรัตน์ จั่นจีน

5835602035
นายเอนก ดิษฐจันทร์