มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 19/06 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5835602042
นางสาวธนธรณ์ สงวนสิทธิกุล

5835602044
นางสาวนภสิริ เนียมคำ

5835602045
นางสาวปรียาวัลย์ จันต๊ะสา

5835602048
นางสาวพัชรพร อมดวง

5835602062
นางสาวอัญชิสา กลิ่นกรอง