มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 19/07 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5835612006
นางสาวนิภาพร โพระยับ

5835612008
นางสาวมาริสา พิณชัยแก้ว

5835612012
นางสิริยากรณ์ พิมพ์รัตน์

5835612013
นางสาวสุชาวลี ทองทวี

5835612014
นางสาวสุนิสา เกตุทอง

5835612015
นางสาวสุนิสา ว่านเครือ

5835612018
นางอริษา แจ่มจำรูญ

5835612022
นายถิรวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ

5835612027
นายเอกลักษณ์ ทองอู๋