มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 19/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5835615010
นางสาวปาริชาติ มามี

5835615012
นางสาวผดุงขวัญ มากเกิด

5835615016
นางสาวรัตนา นาคขาว