มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 19/10 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5835615046
นางสาวชลนิกานต์ อินทร์หอม

5835615050
นางสาวทัศนีย์ พันธ์ทอง

5835615054
นางสาวภัทรธิดา หมานเหล็ก

5835615063
นางสาวศจีรัตน์ เป้านา

5835615065
นางสาวสุดารัตน์ รอดเทศ

5835615067
นางสาวสุธิตา ด้วงปิ่น

5835615072
นางสาวอาทิตยา แสงเทียน

5835615074
นายนพรัตน์ ธรรมมารัตน์

5835615079
นางสาวจรรยพร พรมสอน