มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5867101003
นางสาวจิราภรณ์ ตาเปาว์

5867101014
นายจักรกฤษณ์ พะโยม

5867101016
นายชวนัส เหมือนภักตร์

5867101029
นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์