มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5867101004
นางสาวชมพูนุช ชูมลัยวงษ์

5867101005
นางสาวช่อเพชร สีกล่ำ

5867101015
นายจักรี ศรีรอด

5867101026
นางสาววรัฐยา ชดช้อย

5867101028
นายณัฐพล บรรเทิงจิตต์