มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational Research and Evaluation) รุ่น 9 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5867114001
นางสาวจรุงพร จันตาบุตร

5867114003
นางสาวชิดชนก ทัศนา

5867114004
นางสาวชุติมา ด้วงหิรัญ

5867114005
นางสาวทาริกา วรารัฐพงษ์

5867114006
นางสาวธัญลักษณ์ น้อยผล

5867114007
นางสาวธิชาภัทร หล่องตากล้า

5867114009
นางสาวสิรินาถ บุญส่ง

5867114011
นางอรวรรณ อนุรักษ์วัฒนะ

5867114012
นายกัณต์กวี วิมุติ

5867114013
นายปรีชา จันทร์แจ้ง