มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) รุ่น 10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5867121001
นางสาวกรรณิกา ราชทะคันที

5867121002
นางสาวปรียานุช มีจาด

5867121003
นางสาววันดี โพธิ์ศรี

5867121005
นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคง

5867121006
นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์

5867121007
นายธวัช ให้พร

5867121009
นางสาวทักษพร ทองคำนุช