มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (Technology and Research for Educational Development) รุ่น 1 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5867122003
นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์

5867122004
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ

5867122005
นายสราวุฒิ คงนุ่น

5867122007
นายอรรถพงษ์ สุดแก้ว