มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Instruction and Industrial Technology Administration) รุ่น 11 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5867203002
นางสาวสุดารัตน์ เผือกสงค์

5867203003
นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน

5867203005
นายกรกฎ เห็นชัด

5867203006
นายธนากร ยุบล

5867203007
นายสถาพร หิมวันต์

5867203008
นายจิรพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์