มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 7 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5867605001
นางสาวจิราพร จันทรา

5867605005
นางสาวฤทัยชนก นาคบุรี

5867605013
นายธันยบูรณ์ เพชรช่วย

5867605015
นายภักดี คำศรี

5867605016
นายภัทรพงษ์ ทองไหลมา