มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Research and Development in Education) รุ่น 6 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5869115001
นางไพลิน จารี

5869115002
นางสาวสุภาพร ปรารมย์

5869115003
นางสาวกมลทิพย์ เดชะปรากรม

5869115004
นางชุติพร เหล็กคำ

5869115005
นางณกมล นกแก้ว