มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912231001
นางสาวนันทนัช ถาวร

5912231005
นางสาววันนิตษา อ้วนสอาด

5912231008
นางสาวหฤทัย กออำไพ

5912231012
นายณัฏฐากร สำลีปั้น

5912231013
นายทรงภพ ศักดิ์เจริญชัยกุล

5912231016
นายธีรกิต มักไคร้

5912231018
นายบุญธำรง ด่านเสถียร

5912231020
นายรัฐพงศ์ รักศักดิ์สยาม

5912231023
นายวชิรวิทย์ ฟักทอง

5912231024
นายวุฒิชัย ขอนทอง

5912231025
นายไวยวุฒิ บัวศรี

5912231027
นายศุภกิจ ตั้งถิ่น

5912231030
นายอภิวัฒน์ กรุณามิตร์