มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912231001
นางสาวเจนจิรา ทองคงอยู่

5912231002
นางสาวธัญรดา บุญรอด

5912231004
นางสาวราชณุพรแก้ว มาแจ้ง

5912231005
นางสาววันนิตษา อ้วนสอาด

5912231006
นางสาววิภาวินี กันหา

5912231007
นางสาวสุภาวดี พิมพิลา

5912231008
นางสาวหฤทัย กออำไพ

5912231009
นายกตัญญู ชุษณานันท์

5912231010
นายโกมินทร์ พิมสาร

5912231011
นายชวนากร อัศวพิชยนต์

5912231012
นายณัฏฐากร สำลีปั้น

5912231013
นายทรงภพ ศักดิ์เจริญชัยกุล

5912231014
นายธนกฤต คำเขียน

5912231016
นายธีรกิต มักไคร้

5912231017
นายวรินทร ปุยฝ้าย

5912231018
นายบุญธำรง ด่านเสถียร

5912231020
นายรัฐพงศ์ รักศักดิ์สยาม

5912231021
นายวงศกร ไพรี

5912231022
นายวงศกร วนาพันธพรกุล

5912231023
นายวชิรวิทย์ ฟักทอง

5912231024
นายวุฒิชัย ขอนทอง

5912231025
นายไวยวุฒิ บัวศรี

5912231027
นายศุภกิจ ตั้งถิ่น

5912231028
นายสุทธิพงศ์ สารวรรณ

5912231029
นายสุรภัทธ์ ทับเงิน

5912231030
นายอภิวัฒน์ กรุณามิตร์