มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912224014
นายธรณ์เทพ ศรลัมภ์

5912224017
นายนิธิกร ทองเชื้อ

5912224019
นายพิพรรธน์ ทองดี

5912224025
นายสิทธิชัย จันทะคุณ

5912224026
นายสุรเดช นาใจคง

5912224027
นายเอกภักดิ์ ยอดดี