มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912224002
นางสาวผุสดี วงษ์ปา

5912224003
นางสาวแพรวนิต บัวแก้ว

5912224006
นางสาวสิรินรัตน์ ปิ่นสมนาม

5912224008
นางสาวสุภาพร ด้วงบาง

5912224010
นายจักรพงศ์ นากสุข

5912224011
นายณัฐพงษ์ ชัยนุพันทร์

5912224014
นายธรณ์เทพ ศรลัมภ์

5912224017
นายนิธิกร ทองเชื้อ

5912224019
นายพิพรรธน์ ทองดี

5912224023
นายรัตนพล อ่ำปลั่ง

5912224025
นายสิทธิชัย จันทะคุณ

5912224026
นายสุรเดช นาใจคง

5912224027
นายเอกภักดิ์ ยอดดี