มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912224036
นายก้องไพศาล ยะสุกิม

5912224044
นายธิชากรณ์ ต้นคำ

5912224048
นายวัยวุฒิ งามชื่น

5912224050
นายศุภกร ภูติณณานนท์

5912224052
นายสิมโรจน์ ลีนิน

5912224053
นายอภิสิทธิ์ พิมหนู