มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912224030
นางสาวพรพิมล ทวีมนูญ

5912224031
นางสาวพรวิมล หาญอยู่

5912224033
นางสาววิมลมณี วงศ์ชาลี

5912224036
นายก้องไพศาล ยะสุกิม

5912224043
นายณัฐพล วงษ์แสงตา

5912224044
นายธิชากรณ์ ต้นคำ

5912224045
นายพิศาลชัย กลิ่นแย้ม

5912224046
นายภาคภูมิ พิมานมาศ

5912224047
นายจีรพัส คำมินเศก

5912224048
นายวัยวุฒิ งามชื่น

5912224049
นายศิรวุฒิ แสงรัศมี

5912224050
นายศุภกร ภูติณณานนท์

5912224051
นายสหรัฐ ทับทอง

5912224052
นายสิมโรจน์ ลีนิน

5912224053
นายอภิสิทธิ์ พิมหนู