มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์ (Animal Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912241010
นางสาวเมธาพร อินปาน

5912241012
นางสาวฤดีรัตน์ บุญปาน

5912241018
นายมานพ ณัฐาศิริพร