มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912215003
นายชนกนันท์ นันทนพิบูล

5912215004
นายชวัลกร วัฒนชัย

5912215006
นายธนวัช สิทธิมณี

5912215010
นายภูวดล พงษ์ปรีชา