มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912419008
นางสาวชนาภา ฮาสูงเนิน

5912419015
นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิปัญญา

5912419018
นางสาวนพรัตน์ เป้าโทน

5912419030
นางสาวมนัสวี เรืองน้อย

5912419036
นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึก

5912419040
นางสาววันนิสา อยู่ศิลปชัย