มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912419008
นางสาวชนาภา ฮาสูงเนิน

5912419015
นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิปัญญา

5912419018
นางสาวนพรัตน์ เป้าโทน

5912419030
นางสาวมนัสวี เรืองน้อย

5912419036
นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึก

5912419040
นางสาววันนิสา อยู่ศิลปชัย

5912419066
นางสาวศิริพร อู่ทอง