มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912417003
นางสาวกุลจิรา งามสงวน

5912417009
นางสาวณัฎฐณิชา ดวงแก้ว

5912417015
นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์

5912417030
นางสาววิชญาพร เอี่ยมสอาด

5912417039
นายจักรพงศ์ บงการณ์

5912417040
นายปฐพล อ่อนศรี

5912417043
นายศุภฤกษ์ ตันติอำนวย