มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912417003
นางสาวกุลจิรา งามสงวน

5912417015
นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์

5912417030
นางสาววิชญาพร เอี่ยมสอาด

5912417039
นายจักรพงศ์ บงการณ์

5912417040
นายปฐพล อ่อนศรี

5912417043
นายศุภฤกษ์ ตันติอำนวย